Twitter module

Wanneer je de Twitter module gebruikt (biz kniz twitter feed display) kies dan voor de Twitter theme Light wanneer je de module in de rechter kolom plaatst. Bij plaatsing in de footer stel je Twitter feed Dark in.